C342 HERITAGE L

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

C342 HERITAGE L
L 200 x H 14 x W 19 cm Purotouch® ‎
Chuyển đến cuối thư viện hình ảnh
Chuyển đến phần đầu của thư viện hình ảnh
Đứng thứ hai trong dòng họ HERITAGE. Đúc phào cổ điển trang nghiêm lấy cảm hứng từ di sản phong phú của những ngôi nhà ở vùng nông thôn Anh. Lưu ý khi lắp đặt: Cần phải bắt vít cấu hình này vào tường.